Invoering flex-BV

, ,

Mr. E.C. Mientjes , 2012, De Ondernemer

Op 12 juni 2012 is de “Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht” door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet zal in werking treden op 1 oktober 2012. Met het invoeren van de wet wordt een groot aantal bepalingen uit boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gewijzigd.
 
Een belangrijke wijziging is dat de inbreng van een minimumkapitaal van € 18.000,– bij oprichting van een BV wordt afgeschaft. Vanaf 1 oktober 2012 is ook geen accountantsverklaring meer vereist bij inbreng anders dan in geld. Daarvan is bijvoorbeeld sprake in het geval de activa van een bestaande eenmanszaak in een BV worden ingebracht.
 
Beide eisen waren bedoeld ter bescherming van schuldeisers. Die bescherming wordt onder het nieuwe BV recht anders geregeld. De bestuurder van de BV moet onder het nieuwe recht toetsen of de vennootschap na een (winst-)uitkering aan de aandeelhouders kan blijven voldoen aan haar opeisbare schulden. Doet de bestuurder dat niet, dan is hij jegens de schuldeisers hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door die uitkering is ontstaan.
 
Voorts krijgt de oprichter van de BV onder het nieuwe recht meer mogelijkheden om zijn BV en de statuten daarvan naar eigen inzicht in te richten. Zo wordt het mogelijk om buiten de algemene vergadering van aandeelhouders om besluiten te nemen. Het wordt ook mogelijk om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven.
 
De gedachte achter de invoering het nieuwe BV-recht is het ondernemerschap te bevorderen door het oprichten van een BV eenvoudiger  te maken.
 
Er dient wel rekening te worden gehouden met het feit dat er eerder sprake kan zijn van bestuurdersaansprakelijkheid doordat er flexibelere mogelijkheden zijn om een besloten vennootschap op te richten zonder inbreng van een minimum kapitaal en er minder stringente regels zijn voor de uitkering van dividend.
 
Het verdient dan ook aanbeveling dat een ondernemer zich juridisch laat voorlichten bij het oprichten van een besloten vennootschap en de consequenties van een en ander.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*